Global Sea Mineral Resources (GSR), een dochterbedrijf van DEME, onderzoekt de ontginning van polymetallische knollen sinds 2012. Hiervoor werken ze samen met wetenschappers van de verschillende universiteiten in België en in het buitenland.

GSR engageert zich in verantwoord diepzeeonderzoek

4 juli 2019
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

GSR steunt het voorstel om een netwerk van mariene reservaten op te richten van minstens 30% van de oceanen. Dit is reeds het geval in de zone waar GSR onderzoek doet. De International Seabed Authority (ISA) heeft sinds 2012 een oppervlakte van 1,44 miljoen vierkante kilometer voorzien als mariene reservaat. Dit komt neer op 35% van de Clarion Clipperton Zone waar de polymetallische knollen zich bevinden.

GSR was het eerste bedrijf dat zijn milieueffectenrapport voor een wetenschappelijk testpubliek heeft gepubliceerd in 2018.[1] Ze zijn een samenwerking aangegaan met het onafhankelijke JPIO project, een consortium van wetenschappers uit negen Europese landen, om hun test onafhankelijk te monitoren.[2] Hiermee zet GSR de standaard voor de industrie. Een moratorium op diepzeemijnbouw leidt tot een stilstand van wetenschappelijk diepzeeonderzoek. Door meer onderzoek te doen, leren we wat we moeten beschermen.

De wetgeving voor de ontginning van knollen bevat hoge eisen op gebied van milieubescherming. Er kan dus geen ontginning plaatsvinden zonder een milieueffectenrapport dat de verschillende risico’s en opportuniteiten in kaart brengt. Het voorzorgsbeginsel is eveneens opgenomen in het wetgevend kader en vertaalt zich in GSR’s stap-voor-stap aanpak.

GSR onderschrijft een verantwoordelijke ontginning van polymetallische knollen om de eenvoudige reden dat deze knollen multi-metaal zijn waardoor de CO2-uitstoot per kilogram ontgonnen metaal significant daalt. Er bevinden zich namelijk vier metalen in de knollen: nikkel, koper, kobalt en mangaan. Dit zijn nu net de metalen die we nodig hebben om de klimaatverandering aan te pakken. De rest van de knollen bestaan uit zand. Op land vind je deze metalen nooit samen, wat leidt tot de noodzakelijke ontginning van drie verschillende mijnen.

Volgens het  IPCC-rapport moeten tegen 2075, 70-85% van onze energievoorziening komen uit hernieuwbare energie om het doel van 2.0°C te halen.[3] Hiervoor moeten we de investeringen in hernieuwbare energie en opslag vervijfvoudigen. Een zeer ambitieus doel dat onmogelijk kan worden gerealiseerd op basis van recyclage alleen, aangezien metalen tussen 10-30 jaar vastzitten in de infrastructuur vooraleer ze gerecycleerd kunnen worden. 

[3] https://www.ipcc.ch/sr15/

 

Over DEME

DEME is een wereldleider op het gebied van baggeren, waterbouw en milieuwerken. Het bedrijf kan voortbouwen op meer dan 140 jaar knowhow en ervaring en onderscheid zich door een baanbrekende aanpak en innovatieve, nieuwe technologieën.

DEME heeft de ambitie te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, de groei van de wereldbevolking, de vermindering van CO2-uitstoot, vervuilde rivieren en bodem, en de schaarste aan grondstoffen. Hoewel de activiteiten van DEME begonnen met de kernactiviteit baggeren is de portfolio in de afgelopen decennia aanzienlijk gediversifieerd, met ondermeer baggeren en landwinning, oplossingen voor de offshore-energiemarkt, maritiem civiele werken en milieuoplossingen.

Hoewel DEME zijn wortels heeft in België, heeft het bedrijf een sterke aanwezigheid uitgebouwd op alle zeeën en continenten en is het actief in meer dan 90 landen. DEME kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals over de hele wereld. Met een veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen, ondersteund door een groot eigen materieelpark, kan het bedrijf oplossingen bieden voor de meest complexe projecten.

In 2018 realiseerde DEME een omzet van 2,65 miljard euro.

Bijkomende informatie:  
Vicky Cosemans – Head of Communications DEME Group
cosemans.vicky@deme-group.com - +32 3 250 59 22 or +32 496 588 645
www.deme-group.com